Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Trend poklesu podílu nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci pokračuje

Státní veterinární správa (SVS) v kooperaci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčit (ÚSKVBL) za rok 2021 s ohledem na monitoring cizorodých látek v potravinovém řetězci uskutečnila více než 95 tisíc vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů. Zatím co počet vyšetření se v meziročním srovnání zvýšil o více než 2000, podíl nevyhovujících nálezů se o setinu snížil na hodnotu 0,04 %.
Trend poklesu podílu nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci pokračuje

„Procento záchytu nevyhovujících výsledků je skutečně minimální a nadále se snižuje. Zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu v České republice nelze proto hodnotit jinak, než jako velmi příznivou,“ prohlásil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Krmiva pro hospodářská zvířata až na ojedinělé výjimky neobsahovala nevyhovující koncentrace sledovaných látek. U krmných směsí určených pro drůbež byly ve dvou případech odhaleny nevyhovující koncentrace doplňkových látek (pozn. kokcidiostatik). V chovech hospodářských zvířat a ryb, obdobně jako v předcházejících letech, nebylo zjištěno nepovolené preventivní podávání léčiv skrze krmiva nebo vodu k napájení.

Legislativní limity splnily také veškeré vzorky syrového ovčího mléka, kravského mléka a slepičích vajec. Bez měřitelné koncentrace chlorovaných pesticidů, polychlorovaných bifenylů, insekticidů či léčivých veterinárních přípravků, včetně těch zakázaných, se obešly vzorky medů.

Stimulátory růstu v chovech skotu zjištěny nebyly. V několika případech, převážně u starých krav, byla v ledvinách objevena nadlimitní koncentrace kadmia a jednou se ve svalovině krávy prokázala koncentrace nepovoleného antimikrobika semikarbazidu. Hygienickým limitům na těžké kovy a pesticidy vyhověly vzorky svaloviny a vnitřností telat a mladého skotu. Pouze u jednoho telete bylo shledáno nadlimitní množství léčiva tulathromycinu.

Velmi dobře dopadly také chovy prasat na výkrm. Pouze jedinkrát došlo k překročení limitů v pro veterinární léčiva. Až na výjimku, kdy u jedné prasnice byly detekovány zbytky oxytetracyklinu, úspěšně prošly vyšetřením vzorky svalů, jater a ledvin.

Stanovené limity splnily všechny vyšetřené vzorky drůbeže.

U ryb představuje hlavní problém užívání zakázané malachitové zeleně jako léčiva. Loni se nadlimitní hodnota této látky vyskytla ve třech chovech pstruha a v jednom chovu sivena. Chovatelé by se měli mít na pozoru, neboť v listopadu 2022 začne pro tuto látku platit čtyřikrát přísnější limit.

Pro úplnost doplníme, že limity splnily, až na jeden vzorek svaloviny z daňka s vyšší přítomností olova po usmrcení olověnou střelou, také vzorky svaloviny zvěře chované na farmách. U šesti divokých prasat (pozn. ulovených ve stejné lokalitě) vyšetření odhalila nadlimitní koncentrace DDT, tj. chlorovaný pesticid, který se v našem zemědělství nepoužívá již od roku 1974, avšak v některých lokalitách dodnes přetrvává v prostředí.

Každoročně se šetření dotklo také potravinářských výrobků. Dva vzorky uzených výrobků vykázaly nadlimitní přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků a u dvou masných výrobků ze zvěřiny zjistilo vyšetření nadlimitní přítomnost olova.

Mléčné i vaječné výrobky vyhověly ve všech sledovaných parametrech kontaminantů.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder