Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 3. 8. 2017

Nemoc je přenosná pouze mezi prasaty domácími a divokými, není nakažlivá pro člověka ani další živočišné druhy.
Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 3. 8. 2017

Dne 26.června 2017 byl v České republice poprvé zaznamenán výskyt Afrického moru prasat (AMP) a to u prasat divokých. Vyšetření provedly Státní veterinární ústavy v Olomouci a Jihlavě a potvrdily nákazu u dvou uhynulých divokých prasat objevených ve dnech 21. a 22.6. v Přílukách u Zlína. Nemoc je přenosná pouze mezi prasaty domácími a divokými, není nakažlivá pro člověka ani další živočišné druhy.

27.června 2017 se na ministerstvu zemědělství (MZe) konala tisková konference, kde byla veřejnost informována o výskytu Afrického moru prasat na území ČR. Konference se účastnil ministr Marian Jurečka a ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Zároveň krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (KVS) přišla s nařízením mimořádných veterinárních opatření, aby se zamezilo šíření nebezpečné nákazy. Došlo k definování tzv.zamořené oblasti, v nichž platí zákaz lovu a krmení divokých prasat. Dalšími ochrannými prostředky jsou např.nařízení, chovatelům domácích prasat, aby udělali soupis všech prasat chovaných na hospodářství a provedli opatření související s ochranou chovu před zavlečením nákazy nebo povinnost hlásit nalezené uhynulé kusy na příslušnou krajskou veterinární správu. Uhynulá těla je nutné z terénu likvidovat, protože zdechliny jsou infekční až 6 měsíců od úhynu.

28.června 2017 proběhlo jednání o problematice spojené s výskytem onemocnění Afrického moru prasat mezi představiteli Státní veterinární správy a subjekty, kterých se daná problematika úzce dotýká. Jeho cílem se stalo především poskytnutí informací a navržení opatření proti dalšímu šíření nakažlivé choroby. Setkání se účastnilo Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární ústavy, Českomoravská myslivecká jednota, Svaz chovatelů prasat, asanační podniky, Agrární komora, Komora veterinárních lékařů a jiné. Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semrád zde mimo jiné upozornil, že od 3.července 2017 dojde k rozšíření tzv.zamořené oblasti na celý okres Zlín. Toto rozhodnutí padlo po meetingu s Evropskou komisí. Mezi nejvíce postižené lokality patří Lužkovice, Příluky, Hvozdná, Klečůvky a Kostelec u Zlína.

30.června 2017 přišla první vyhodnocení re-testovaných vzorků z Referenční laboratoře Evropské unie pro Africký mor prasat, která sídlí v Madridu, ve Španělsku. Potvrdila pozitivní nález viru AMP v přijatých vzorcích. Genetická charakterizace viru AMP prokázala, že jde o stejný virus s ostatními izoláty „Evropského“ genotypu II viru AMP. Tento den zasedalo „Celostátní krizové centrum tlumení nákazy“. Hlavním cílem jednání bylo stanovit požadavky a vytvořit Program eradikace nákazy AMP podle platné legislativy a především uvést jej do praxe. K důležitým informacím, které přineslo toto jednání, patří pokyny ohledně odlovu divokých prasat, jak nakládat s jejich těly, aby mohlo proběhnout vyšetření ve Státních veterinárních ústavech. Jednání se také účastnil expert z Community Veterinary Emergency Team, pan Vittorio Guberti, který zúčastněným osvětloval pravidla biologické bezpečnosti při lovu, díky kterým se minimalizuje riziko šíření nákazy.

Když 3.července došlo k avizovanému rozšíření zamořené oblasti na celý okres Zlín, rozhodlo se zároveň o tom, že v této širší zóně nemusí chovatelé dělat soupis domácích prasat, tak jako to bylo v původním pásmu. Avšak i zde platí mimořádná veterinární opatření: zákaz lovu a krmení divokých prasat a jejich monitorig. 

Dne 13.července 2017 vynesla Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj další opatření platná po celém okrese Zlín vymezující podmínky pro chov prasat určených k domácí porážce. Opatření byla následovná:
a) bezpečné a spolehlivé vyloučení jakýkoliv kontaktů s divokými prasat,
b) chov v ustájovacím místě bez výběhu,
c) nezkrmování zelené píce,
d) nepodestýlání slámou,
e) k ošetřování prasete používat výhradně vyčleněný pracovní oděv a pracovní obuv.
Pokud chovatelé výše uvedené podmínky nezajistily, všechna domácí prasata určená k domácí porážce musela být bezpodmínečně poražena do 31.7.2017 a veškeré produkty z příslušné porážky se musely spotřebovat v domácnosti chovatele. Pro zbytek republiky začíná platit ustanovení, které požaduje po všech uživatelích honiteb a oprávněných účastníků lovu povinně lovit všechny věkové kategorie divokých prasat bez ohledu na pohlaví – intenzivní odlov.

19.července 2017 Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj doplnila opatření o příkaz pro uživatelé honiteb, aby nejpozději do 22.7.2017 instalovali na hranici svých honiteb pachové ohradníky účinné proti divokým prasatům. Díky tomuto kroku by se mělo zamezit šíření nákazy mimo již infikovanou oblast. Při nedodržení nařízení může být uložena pokuta pro fyzické osoby až do výše 50tisíc Kč a právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě až do výše 2milionů Kč. 26.července 2017 začalo proškolování lovců černé zvěře.

Podle posledních informací k 31.červenci 2017 byl počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji 115, z toho u 72 kusů je potvrzen Africký mor prasat, negativně dopadlo 40 vzorků, na poslední tři výsledky se čeká. V částech s povoleným intenzivním odlovem bylo dosud odstřeleno 992 divokých prasat, nejvíce v okrese Uherské Hradiště a Kroměříž. Žádné ulovené prase v této oblasti nebylo infikované AMP.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder