Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Nové potravinářské předpisy EU červen 2016

Nové potravinářské předpisy pro rok 2016, které jsou sledovány a průběžně jsou z nich vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol.
Nové potravinářské předpisy EU červen 2016

Přistoupením ČR k EU jsou veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) platnou součástí české legislativy, naopak směrnice jsou typem předpisů, které musejí být v určitém časovém limitu do české legislativy zakotveny. Rozhodnutí se vztahují k části problematice nebo jen k některým členským státům a jsou taktéž přímo platná.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů, které souvisí s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Celé znění uvedených předpisů v najdete na stránkách Úředního věstníku EU, které jsou v českém jazyce: Úřední věstník EU červen

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
Nařízení 2016/921/EU, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny
OJ L 154, 11/06/2016, s. 3
1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2016/885/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „eprinomektin“
OJ L 148, 04/06/2016, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2016/969/EU, kterým se stanoví standardní požadavky na zprávy o vnitrostátních programech eradikace, tlumení a sledování určitých nákaz zvířat a zoonóz spolufinancovaných Unií, a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2014/288/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 3615)
OJ L 160, 17/06/2016, s. 94
Nařízení 2016/1012/EU o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení 652/2014/EU a směrnic 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“)
OJ L 171, 29/06/2016, s. 66
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2016/864/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky triasulfuron a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 144, 01/06/2016, s. 32
Prováděcí nařízení 2016/871/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky amitrol a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 145, 02/06/2016, s. 4
Prováděcí nařízení 2016/872/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky isoproturon a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 145, 02/06/2016, s. 7
Prováděcí nařízení 2016/873/EU, kterým se mění nařízení 690/2008/ES, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
OJ L 145, 02/06/2016, s. 10
Prováděcí nařízení 2016/950/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, fenamidonu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mesotrionu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, silthiofamu a trifloxystrobinu
OJ L 159, 16/06/2016, s. 3
Prováděcí nařízení 2016/951/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride kmen SC1 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 159, 16/06/2016, s. 6
Prováděcí nařízení 2016/952/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 159, 16/06/2016, s. 10
Nařízení 2016/1002/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro AMTT, dikvat, dodin, glufosinát a tritosulfuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 167, 24/06/2016, s. 1
Nařízení 2016/1003/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acechinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopikolid, fosetyl, mepikvat, prochinazid, propamokarb, prohexadion a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 167, 24/06/2016, s. 46
Nařízení 2016/1015/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-naftylacetamid, 1-naftyloctovou kyselinu, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 172, 29/06/2016, s. 1
Nařízení 2016/1016/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro ethofumesát, etoxazol, fenamidon, fluoxastrobin a flurtamon v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 172, 29/06/2016, s. 22
Prováděcí nařízení 2016/1056/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky glyfosátu
OJ L 173, 30/06/2016, s. 52
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2016/1024/EU, kterým se mění nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 168, 25/06/2016, s. 1
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2016/895/EU, kterým se mění nařízení 1290/2008/ES, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)
OJ L 152, 09/06/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/896/EU o povolení vinanů sodno-železitých jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 152, 09/06/2016, s. 3
Prováděcí nařízení 2016/897/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) jako doplňkové látky pro nosnice a okrasné ryby (držitel povolení Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) a o změně nařízení 1444/2006/ES, 333/2010/EU a 184/2011/EU, pokud jde o držitele povolení
OJ L 152, 09/06/2016, s. 7
Prováděcí nařízení 2016/898/EU o povolení přípravku Bacillus licheniformis (ATCC 53757) a jeho proteasy (E.C. 3.4.21.19) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže a okrasné ptáky (držitel povolení Novus Europe S.A./N.V.)
OJ L 152, 09/06/2016, s. 11
Prováděcí nařízení 2016/899/EU o povolení 6-fytázy z Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže a všechny druhy prasat (kromě sajících selat) (držitel povolení Danisco (UK) Ltd)
OJ L 152, 09/06/2016, s. 15
Prováděcí nařízení 2016/900/EU o povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)
OJ L 152, 09/06/2016, s. 18
Prováděcí nařízení 2016/972/EU o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 161, 18/06/2016, s. 18
Prováděcí nařízení 2016/973/EU o povolení zinečnatého dilysinátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 161, 18/06/2016, s. 21
Prováděcí nařízení 2016/997/EU o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy EC 3.2.1.6 z Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko a menšinové druhy prasat (držitel povolení Danisco (UK) Ltd)
OJ L 164, 22/06/2016, s. 4
Prováděcí nařízení 2016/1007/EU o povolení chloridu amonného jako doplňkové látky pro přežvýkavce s výjimkou výkrmu jehňat, kočky a psy (držitel povolení Latochema Co. Ltd)  OJ L 165, 23/06/2016, s. 10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2016/862/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 144, 01/06/2016, s. 24
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2016/910/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí OJ L 153, 10/06/2016, s. 23
15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2016/957/EU ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení 596/2014/EU, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy a rovněž vzory oznámení, které se mají používat k prevenci, odhalování a oznamování zneužívání trhu či podezřelých pokynů nebo obchodů OJ L 160, 17/06/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/959/EU, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro sondování trhu, pokud jde o systémy a vzory oznámení, které mají používat účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace, a o formát záznamů v souladu s nařízením 596/2014/EU
OJ L 160, 17/06/2016, s. 23
Rozhodnutí 2016/1001/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení EU–Střední Amerika ve vztahu k vysvětlivkám k článku 15 přílohy II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé OJ L 164, 22/06/2016, s. 15
Nařízení 2016/1050/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky OJ L 173, 30/06/2016, s. 1
Nařízení 2016/1051/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky OJ L 173, 30/06/2016, s. 5
Nařízení 2016/1036/EU o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie OJ L 176, 30/06/2016, s. 21
Nařízení 2016/1037/EU o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie OJ L 176, 30/06/2016, s. 55

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2016/887/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 3215) OJ L 148, 04/06/2016, s. 6
Prováděcí nařízení 2016/922/EU, kterým se mění příloha II nařízení 206/2010/EU, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa na území Unie OJ L 154, 11/06/2016, s. 21
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/1053/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin OJ L 173, 30/06/2016, s. 42
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 2016/1042/EU o změně nařízení 1370/2013/EU, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o použitelné množstevní omezení nákupu sušeného odstředěného mléka OJ L 170, 29/06/2016, s. 1
21. JEDLÉ OLEJE
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2016/884/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2016) 3181) OJ L 146, 03/06/2016, s. 29
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2016/874/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/943/EU o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie OJ L 145, 02/06/2016, s. 18
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder