Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Nové potravinářské předpisy EU květen 2016

Přinášíme vám přehled sledovaných a vybraných předpisu z Úředního věstníku EU za měsíc květen 2016, které souvisejí s potravinami.
Nové potravinářské předpisy EU květen 2016

Průběžně každý měsíc jsou sledovány a vybírány citace předpisů, které souvisejí s potravinami. V kapitolách 0 – 16 pro horizontální předpisy naleznete složky týkající se jakosti potravin. Od kapitoly 17 – 28 pro komoditní předpisy naleznete složky týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Všechna nařízení (včetně rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení České republiky k EU přímo platnou součástí české legislativy. O proti tomu směrnice musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/oj

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
Prováděcí nařízení 2016/699/EU, stanoví pro rok 2016 rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením 1307/2013/EU
OJ L 121, 11/05/2016, s. 11
Nařízení 2016/791/EU, kterým se mění nařízení 1308/2013/EU a 1306/2013/EU, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení
OJ L 135, 24/05/2016, s. 1
Nařízení 2016/795/EU, kterým se mění nařízení 1370/2013/EU, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
OJ L 135, 24/05/2016, s. 115
1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2016/685/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2016) 2511)
OJ L 2016, 03/05/2016, s. 32
Prováděcí rozhodnutí 2016/701/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Francie (oznámeno pod číslem C(2016) 2600)
OJ L 121, 11/05/2016, s. 22
Prováděcí nařízení 2016/710/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „uhličitan měďnatý“
OJ L 125, 13/05/2016, s. 6
Prováděcí nařízení 2016/759/EU, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení 2074/2005/ES a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES
OJ L 126, 14/05/2016, s. 13
Rozhodnutí 34/2015/EHP ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/717]
OJ L 129, 19/05/2016, s. 1
Rozhodnutí 35/2015/EHP ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/718]
OJ L 129, 19/05/2016, s. 3
Rozhodnutí 36/2015/EHP ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/719]
OJ L 129, 19/05/2016, s. 5
Rozhodnutí 37/2015/EHP ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/720]
OJ L 129, 19/05/2016, s. 7
Rozhodnutí 38/2015/EHP ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/721]
OJ L 129, 19/05/2016, s. 8
Rozhodnutí 39/2015/EHP ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/722]
OJ L 129, 19/05/2016, s. 11
Rozhodnutí 40/2015/EHP ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/723]
OJ L 129, 19/05/2016, s. 13
Rozhodnutí 41/2015/EHP ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/724]
OJ L 129, 19/05/2016, s. 15
Prováděcí rozhodnutí 2016/857/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Lotyšsko (oznámeno pod číslem C(2016) 3128)
OJ L 142, 31/05/2016, s. 14
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2016/696/EU, kterým se mění rozhodnutí 2006/473/ES, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus) a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem C(2016) 2614)
OJ L 120, 05/05/2016, s. 33
Prováděcí rozhodnutí 2016/715/EU, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2016) 2684)
OJ L 125, 13/05/2016, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2016/764/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2015/789/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 2731)
OJ L 126, 14/05/2016, s. 77
Nařízení 2016/805/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Candida oleophila kmen O, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), methyl-dekanoát (CAS 110-42-9), methyl-oktanoát (CAS 111-11-5) a terpenovou směs QRD 460
OJ L 132, 21/05/2016, s. 95
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2016/683/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání kyseliny propionové – propionanů (E 280 – 283) v tortillách
OJ L 117, 03/05/2016, s. 28
Nařízení 2016/691/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití potravinářských přídatných látek v potravinářských kaseinátech
OJ L 120, 05/05/2016, s. 4
Nařízení 2016/692/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky
OJ L 120, 05/05/2016, s. 7
6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2016/842/EU, kterým se mění nařízení 167/2008/ES, pokud jde o jméno držitele povolení a obchodní název jednoho kokcidiostatika (Text s významem pro EHP)
OJ L 141, 28/05/2016, s. 47
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2016/688/EU o sledování a řízení přítomnosti dioxinů a PCB v rybách a produktech rybolovu z oblasti Baltského moře
OJ L 118, 04/05/2016, s. 16
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2016/854/EU, kterým se schvalují určitá zdravotní tvrzení při označování potravin jiná než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení 432/2012/EU
OJ L 142, 31/05/2016, s. 5
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2016/698/EU, kterým se opravuje nařízení 2016/341/EU, kterým se doplňuje nařízení 952/2013/EU, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení 2015/2446/EU
OJ L 121, 11/05/2016, s. 1
Nařízení 2016/757/EU, které stanoví operace týkající se uplatňování zemědělských předpisů, o nichž je třeba zanášet informace do celního informačního systému
OJ L 126, 14/05/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/761/EU, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 809/2014/EU, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2016
OJ L 126, 14/05/2016, s. 67
Rozhodnutí 2016/827/EU o obnovení mandátu Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích
OJ L 137, 26/05/2016, s. 22
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/831/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 140, 27/05/2016, s. 7
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2016/706/EU, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie, kteří mohou provádět inspekce podle nařízení 1224/2009/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 2606)
OJ L 122, 12/05/2016, s. 26
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
21. JEDLÉ OLEJE
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2016/765/EU, kterým se mění nařízení 606/2009/ES, pokud jde o některé enologické postupy
OJ L 127, 18/05/2016, s. 1


Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder