Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Nové potravinářské předpisy EU listopad 2016

Nové potravinářské předpisy pro rok 2016, které jsou sledovány a průběžně jsou z nich vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol.
Nové potravinářské předpisy EU listopad 2016

Přistoupením ČR k EU jsou veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) platnou součástí české legislativy, naopak směrnice jsou typem předpisů, které musejí být v určitém časovém limitu do české legislativy zakotveny. Rozhodnutí se vztahují k části problematice nebo jen k některým členským státům a jsou taktéž přímo platná.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů, které souvisí s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Celé znění uvedených předpisů v najdete na stránkách Úředního věstníku EU, které jsou v českém jazyce: Úřední věstník EU listopad

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2016/1918/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím (oznámeno pod číslem C(2016) 6815) OJ L 296, 01/11/2016, s. 21
Prováděcí rozhodnutí 2016/2002/EU, kterým se mění příloha E směrnice 91/68/EHS,
OJ L 308, 16/11/2016, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2016/2008/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 7023)
OJ L 310, 17/11/2016, s. 51
Prováděcí rozhodnutí 2016/2009/EU o schválení programů očkování proti nodulární dermatitidě předložených členskými státy (oznámeno pod číslem C(2016) 7219) OJ L 310, 17/11/2016, s. 66
Prováděcí nařízení 2016/2045/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „gamithromycin“ OJ L 318, 24/11/2016, s. 3
Prováděcí nařízení 2016/2074/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku salicylan hlinitý (zásaditý) OJ L 320, 26/11/2016, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2016/2092/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU OJ L 324, 30/11/2016, s. 11

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí směrnice 2016/1914/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny OJ L 296, 01/11/2016, s. 7
Nařízení 2016/1902/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, ametoktradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluoroctovou kyselinu, dimethomorf, fenpyrazamin, flonikamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metkonazol, prochinazid, prothiokonazol, pyriproxyfen, spirodiklofen a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu OJ L 298, 04/11/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/1929/EU, kterým se schvaluje Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 OJ L 299, 05/11/2016, s. 26
Prováděcí nařízení 2016/1930/EU, kterým se schvaluje chlorkresol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 1, 2, 3, 6 a 9 OJ L 299, 05/11/2016, s. 29
Prováděcí nařízení 2016/1931/EU, kterým se schvaluje chlorkresol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 13 OJ L 299, 05/11/2016, s. 33
Prováděcí nařízení 2016/1932/EU, kterým se schvaluje oxid vápenato-hořečnatý (pálené dolomitické vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3
OJ L 299, 05/11/2016, s. 36
Prováděcí nařízení 2016/1933/EU, kterým se schvaluje hydroxid vápenato-hořečnatý (hydratované dolomitické vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 OJ L 299, 05/11/2016, s. 39
Prováděcí nařízení 2016/1934/EU, kterým se schvaluje alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje (ATMAC/TMAC) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 OJ L 299, 05/11/2016, s. 42
Prováděcí nařízení 2016/1935/EU, kterým se schvaluje hydroxid vápenatý (hašené vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 OJ L 299, 05/11/2016, s. 45
Prováděcí nařízení 2016/1936/EU, kterým se schvaluje oxid vápenatý (pálené vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 OJ L 299, 05/11/2016, s. 48
Prováděcí nařízení 2016/1937/EU, kterým se schvaluje cyfluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 OJ L 299, 05/11/2016, s. 51
Prováděcí nařízení 2016/1938/EU, kterým se schvaluje kyselina citronová jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2
OJ L 299, 05/11/2016, s. 54
Prováděcí rozhodnutí 2016/1943/EU podle čl. 3 odst. 3 nařízení 528/2012/EU o používání parafinového oleje k potírání vajec za účelem regulace velikosti populace hnízdících ptáků
OJ L 299, 05/11/2016, s. 90
Prováděcí rozhodnutí 2016/1950/EU o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení 528/2012/EUOJ L 300, 08/11/2016, s. 14
Prováděcí rozhodnutí 2016/1967/EU, kterým se mění článek 3 rozhodnutí 2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp.nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem C(2016) 7075) OJ L 303, 10/11/2016, s. 21
Prováděcí nařízení 2016/1978/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka slunečnicový olej a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU OJ L 305, 12/11/2016, s. 23
Prováděcí rozhodnutí 2016/1992/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2015/2416/EU, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (oznámeno pod číslem C(2016) 7151) OJ L 306, 15/11/2016, s. 30
Prováděcí nařízení 2016/2016/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek acetamiprid, kyselina benzoová, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyraklostrobin, chinoxyfen, thiakloprid, thiram, ziram a zoxamid OJ L 312, 18/11/2016, s. 21
Prováděcí nařízení 2016/2035/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fipronil a maneb OJ L 314, 22/11/2016, s. 7
Nařízení 2016/2031/EU o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení 228/2013/EU, 652/2014/EU a 1143/2014/EU a o zrušení směrnic 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES OJ L 317, 23/11/2016, s. 4
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2016/1917/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2016) 6835) OJ L 296, 01/11/2016, s. 17
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2016/1964/EU o povolení přípravku z dolomitu-magnezitu jako doplňkové látky pro dojnice a jiné přežvýkavce určené k mléčné produkci, odstavená selata a výkrm prasat a přípravku z montmorillonitu-illitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 303, 10/11/2016, s. 7
Prováděcí nařízení 2016/2023/EU o povolení benzoátu sodného, sorbátu draselného, kyseliny mravenčí a mravenčanu sodného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 313, 19/11/2016, s. 14
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
10. OZNAČOVÁNÍ
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2016/2034/EU, kterým se na rok 2017 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 510/2014/EU, do Unie OJ L 314, 22/11/2016, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2016/2093/EU o odchylce ohledně data počátku uplatňování systému registrovaných vývozců na vývoz ze zámořských zemí a území OJ L 324, 30/11/2016, s. 18
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/2055/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin OJ L 319, 25/11/2016, s. 9
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/2080/EU o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení OJ L 321, 29/11/2016, s. 45
21. JEDLÉ OLEJE
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
OJ L 319, 25/11/2016, s. 3
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder