Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Nové potravinářské předpisy EU červen 2017

Nové potravinářské předpisy pro rok 2017, které jsou sledovány a průběžně jsou z nich vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol.
Nové potravinářské předpisy EU červen 2017

Přistoupením ČR k EU jsou veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) platnou součástí české legislativy, naopak směrnice jsou typem předpisů, které musejí být v určitém časovém limitu do české legislativy zakotveny. Rozhodnutí se vztahují k části problematice nebo jen k některým členským státům a jsou taktéž přímo platná.
Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů, které souvisí s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.
Celé znění uvedených předpisů v najdete na stránkách Úředního věstníku EU, které jsou v českém jazyce: Úřední věstník EU červen

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2017/977/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3962)
OJ L 146, 09/06/2017, s. 155
Rozhodnutí 233/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1022]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 1
Rozhodnutí 234/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1023]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 3
Rozhodnutí 235/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1024]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 4
Rozhodnutí 236/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1025]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 5
Rozhodnutí 237/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1026]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 6
Rozhodnutí 238/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1027]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 8
Rozhodnutí 239/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1028]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 12
Rozhodnutí 240/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1029]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 13
Rozhodnutí 241/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1030]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 14
Rozhodnutí 242/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1031]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 15
Rozhodnutí 243/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1032]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2017/1139/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4450)
OJ L 164, 27/06/2017, s. 59
Prováděcí rozhodnutí 2017/1162/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice (oznámeno pod číslem C(2017) 4597)
OJ L 167, 30/06/2017, s. 55
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2017/1113/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky kyselina benzoová a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 162, 23/06/2017, s. 27
Prováděcí nařízení 2017/1114/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pendimethalin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 162, 23/06/2017, s. 32
Prováděcí nařízení 2017/1115/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky propoxykarbazon a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 162, 23/06/2017, s. 38
Prováděcí nařízení 2017/1125/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 163, 24/06/2017, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2017/1161/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/159/EU, kterým se stanoví postupy pro předkládání žádostí o granty a žádostí o platbu a pro poskytování souvisejících informací, pokud jde o nouzová opatření v souvislosti se škodlivými organismy rostlin uvedenými v nařízení 652/2014/EU (oznámeno pod číslem C(2017) 4221)
OJ L 167, 30/06/2017, s. 39
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2017/983/EU, kterým se mění přílohy III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro tricyklazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 148, 10/06/2017, s. 27
Nařízení 2017/978/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluopyram, hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 151, 14/06/2017, s. 1
Nařízení 2017/1016/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzovindiflupyr, chlorantraniliprol, deltamethrin, ethofumesát, haloxyfop, virus mozaiky Mild Pepino izolát VC1, virus mozaiky Mild Pepino izolát VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, pyraklostrobin, spirotetramat, slunečnicový olej, tolklofos-methyl a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 159, 21/06/2017, s. 1
Nařízení 2017/1135/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 164, 27/06/2017, s. 28
Prováděcí nařízení 2017/1142/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu
OJ L 165, 28/06/2017, s. 29
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2017/930/EU o povolení přípravku mikroorganismu kmene DSM 11798 z čeledi Coriobacteriaceae jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a o změně prováděcího nařízení 1016/2013/EU
OJ L 141, 01/06/2017, s. 6
Prováděcí nařízení 2017/940/EU o povolení kyseliny mravenčí jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 142, 02/06/2017, s. 40
Prováděcí nařízení 2017/950/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1068/2011/EU, pokud jde o minimální obsah přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a snášku všech druhů ptactva (držitel povolení BASF SE)
OJ L 143, 03/06/2017, s. 5
Prováděcí nařízení 2017/961/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky pro odstavená selata a o novém použití ve vodě k napájení pro odstavená selata a pro výkrm kuřat a o změně nařízení 2036/2005/ES a nařízení 887/2011/EU (držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH)
OJ L 145, 08/06/2017, s. 7
Prováděcí nařízení 2017/962/EU, kterým se pozastavuje povolení ethoxychinu jako doplňkové látky pro všechny druhy a kategorie zvířat
OJ L 145, 08/06/2017, s. 13
Prováděcí nařízení 2017/963/EU o povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatinus (dříve klasifikováno jako Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (dříve klasifikováno jako Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) a bacillolysinu z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a odstavená selata a o změně nařízení 358/2005/ES a nařízení 1270/2009/EU (držitel povolení Kemin Europa NV)
OJ L 145, 08/06/2017, s. 18
Prováděcí nařízení 2017/1006/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1206/2012/EU, pokud jde o změnu produkčního kmene přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 10287) jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, odstavená selata a pro výkrm prasat (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd.)
OJ L 153, 16/06/2017, s. 9
Prováděcí nařízení 2017/1007/EU o povolení přípravku z lecitinů jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 153, 16/06/2017, s. 13
Prováděcí nařízení 2017/1008/EU o povolení přípravku Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení JHJ Ltd)
OJ L 153, 16/06/2017, s. 16
Prováděcí nařízení 2017/1086/EU, kterým se mění nařízení 634/2007/ES, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
OJ L 156, 20/06/2017, s. 22
Nařízení 2017/1017/EU, kterým se mění nařízení 68/2013/EU o katalogu pro krmné suroviny
OJ L 159, 21/06/2017, s. 48
Prováděcí nařízení 2017/1126/EU, kterým se mění nařízení 903/2009/ES a prováděcí nařízení 373/2011/EU, 374/2013/EU a 1108/2014/EU, pokud jde o jméno zástupce držitele povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) v EU
OJ L 163, 24/06/2017, s. 13
Prováděcí nařízení 2017/1145/EU o stažení některých doplňkových látek povolených podle směrnic 70/524/EHS a 82/471/EHS z trhu a o zrušení zastaralých ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují
OJ L 166, 29/06/2017, s. 1
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2017/949/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1760/2000/ES, pokud jde o konfiguraci identifikačního kódu pro skot, a kterým se mění nařízení 911/2004/ES
OJ L 143, 03/06/2017, s. 1
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2017/1091/EU ze dne 10. dubna 2017, kterým se mění příloha nařízení 609/2013/EU, pokud jde o seznam látek, které mohou být přidávány do obilných příkrmů a potravin pro malé děti a do potravin pro zvláštní lékařské účely
OJ L 158, 21/06/2017, s. 5
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2017/999/EU, kterým se mění příloha XIV nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
OJ L 150, 14/06/2017, s. 7
Nařízení 2017/1001/EU o ochranné známce Evropské unie
OJ L 154, 16/06/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/1112/EU, kterým se mění nařízení 3199/93/ES o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
OJ L 162, 23/06/2017, s. 22
Nařízení 2017/1133/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 164, 27/06/2017, s. 1
Nařízení 2017/1134/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 164, 27/06/2017, s. 6
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Prováděcí nařízení 2017/1156/EU, kterým se mění nařízení 1385/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení 774/94/ES, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa
OJ L 167, 30/06/2017, s. 16
Prováděcí nařízení 2017/1157/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 167, 30/06/2017, s. 20
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2017/967/EU, kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka
OJ L 146, 09/06/2017, s. 10
Prováděcí nařízení 2017/968/EU, kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého
OJ L 146, 09/06/2017, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2017/1089/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Gruzie a Republiky Kiribati do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2017) 4049)
OJ L 156, 20/06/2017, s. 34
Nařízení 2017/1004/EU o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení 199/2008/ES
OJ L 157, 20/06/2017, s. 1
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
21. JEDLÉ OLEJE
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2017/991/EU, kterým se mění nařízení 747/2001/ES, pokud jde o objem celní kvóty Unie pro čerstvé jahody pocházející z Egypta
OJ L 149, 13/06/2017, s. 64
Prováděcí rozhodnutí 2017/1104/EU, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení 20/2013/EU není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Nikaraguy
OJ L 158, 21/06/2017, s. 49
Nařízení 2017/1155/EU ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení 639/2014/EU, pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se mění příloha X nařízení 1307/2013/EU
OJ L 167, 30/06/2017, s. 1
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2017/1085/EU, kterým se mění nařízení 891/2009/ES o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
OJ L 156, 20/06/2017, s. 19
Prováděcí nařízení 2017/1109/EU, kterým se zrušuje pozastavení podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením 891/2009/ES v odvětví cukru
OJ L 162, 23/06/2017, s. 1
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder