Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Nové potravinářské předpisy EU únor 2017

Nové potravinářské předpisy pro rok 2017, které jsou sledovány a průběžně jsou z nich vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol.
Nové potravinářské předpisy EU únor 2017

Přistoupením ČR k EU jsou veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) platnou součástí české legislativy, naopak směrnice jsou typem předpisů, které musejí být v určitém časovém limitu do české legislativy zakotveny. Rozhodnutí se vztahují k části problematice nebo jen k některým členským státům a jsou taktéž přímo platná.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů, které souvisí s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Celé znění uvedených předpisů v najdete na stránkách Úředního věstníku EU, které jsou v českém jazyce: Úřední věstník EU únor

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI
Nařízení 2017/185/EU, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení 853/2004/ES a 854/2004/ES OJ L 29, 03/02/2017, s. 21
Nařízení 2017/228/EU, kterým se mění nařízení 178/2002/ES, pokud jde o názvy a oblast působnosti vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin OJ L 35, 10/02/2017, s. 10
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2017/160/EU, kterým se mění nařízení 338/97/ES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
OJ L 27, 01/02/2017, s. 1
Nařízení 2017/172/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o parametry pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn nebo kompost, podmínky pro dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a pro vývoz zpracovaného hnoje OJ L 28, 02/02/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/193/EU, kterým se v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky týkající se Ukrajiny na seznamech třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých komodit do Unie OJ L 31, 04/02/2017, s. 13
Prováděcí nařízení 2017/201/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky fluralaner podle maximálního limitu reziduí OJ L 32, 07/02/2017, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2017/205/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 503) OJ L 32, 07/02/2017, s. 40
Prováděcí rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 1044)
OJ L 36, 11/02/2017, s. 62
Prováděcí rozhodnutí 2017/252/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání autonomní oblasti Extremadura za úředně prostou brucelózy (B. melitensis), a kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určitých oblastí Španělska za úředně prosté tuberkulózy a za úředně prosté brucelózy v souvislosti se stády skotu a pokud jde o prohlášení Jersey za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2017) 691) OJ L 37, 14/02/2017, s. 19
Prováděcí rozhodnutí 2017/263/EU o opatřeních ke zmírnění rizika, posílených opatřeních biologické bezpečnosti a systémech včasného odhalení v souvislosti s riziky, která představují volně žijící ptáci pro přenos virů vysoce patogenní influenzy ptáků na drůbež (oznámeno pod číslem C(2017) 765) OJ L 39, 16/02/2017, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2017/351/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 1261) OJ L 50, 28/02/2017, s. 82
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2017/167/EU, kterým se Belgie, Česká republika, Francie a Španělsko dočasně opravňují, aby certifikovaly prvotní matečné rostliny a prvotní materiál určitých druhů ovocných rostlin uvedených v příloze I směrnice 2008/90/ES, vyprodukované na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu (oznámeno pod číslem C(2017) 60)OJ L 27, 01/02/2017, s. 143
Nařízení 2017/170/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenthrin, karbetamid, cinidon-ethyl, fenpropimorf a triflusulfuron v některých produktech a na jejich povrchu OJ L 30, 03/02/2017, s. 1
Nařízení 2017/171/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, diethofenkarb, dithiokarbamáty, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propachizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride kmen SC1 a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu OJ L 30, 03/02/2017, s. 45
Prováděcí nařízení 2017/195/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení 686/2012/EU (program obnovení schválení AIR IV)
OJ L 31, 04/02/2017, s. 21
Prováděcí rozhodnutí 2017/198/EU o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 460)OJ L 31, 04/02/2017, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2017/204/EU, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející ze Spojených států amerických nebo tam zpracované, a zrušuje prováděcí nařízení 2015/2416/EU, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (oznámeno pod číslem C(2017) 420) OJ L 32, 07/02/2017, s. 35
Prováděcí nařízení 2017/239/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka oxathiapiprolin a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU OJ L 36, 11/02/2017, s. 39
Prováděcí nařízení 2017/240/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje silice Satureja montana L. jako základní látka
OJ L 36, 11/02/2017, s. 43
Prováděcí nařízení 2017/241/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje silice z Origanum vulgare L. jako základní látka
OJ L 36, 11/02/2017, s. 45
Prováděcí nařízení 2017/243/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 686/2012/EU, pokud jde o spoluzpravodajský členský stát pro účinnou látku metaldehyd OJ L 36, 11/02/2017, s. 53
Prováděcí nařízení 2017/244/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky linuron a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU OJ L 36, 11/02/2017, s. 54
Nařízení 2017/269/EU, kterým se mění nařízení 1185/2009/ES o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek OJ L 40, 17/02/2017, s. 4
Prováděcí nařízení 2017/270/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sulfurylfluorid OJ L 40, 17/02/2017, s. 48
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2017/186/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení 669/2009/ES
Nařízení 2017/212/EU, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro mor malých přežvýkavců, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení 882/2004/ES OJ L 33, 08/02/2017, s. 27

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2017/324/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205)
OJ L 49, 25/02/2017, s. 4
Nařízení 2017/335/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie OJ L 50, 28/02/2017, s. 15
6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2017/173/EU, kterým se mění nařízení 1292/2008/ES a prováděcí nařízení 887/2011/EU, pokud jde o jméno držitele povolení přípravků Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 a Enterococcus faecium CECT 4515 OJ L 28, 02/02/2017, s. 5
Prováděcí nařízení 2017/187/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Lactosan GmbH & Co. KG) OJ L 29, 03/02/2017, s. 35
Prováděcí nařízení 2017/194/EU o povolení přípravku Lactobacillus diolivorans DSM 32074 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat OJ L 31, 04/02/2017, s. 18
Prováděcí nařízení 2017/210/EU o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení Adisseo France S.A.S.) OJ L 33, 08/02/2017, s. 19
Prováděcí nařízení 2017/211/EU týkající se povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Bacillus subtilis (LMG-S 15136) jako doplňkové látky pro drůbež, odstavená selata a výkrm prasat, kterým se mění nařízení 1259/2004/ES, 1206/2005/ES, 322/2009/ES a zrušuje nařízení 516/2007/ES (držitel povolení Beldem, divize Puratos NV) OJ L 33, 08/02/2017, s. 23
Prováděcí nařízení 2017/219/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 27273) jako doplňkové látky pro odstavená selata a menšinové druhy prasat po odstavu (držitel povolení Chr. Hansen A/S) L 34, 09/02/2017, s. 18
Prováděcí nařízení 2017/307/EU o povolení suchého extraktu z hroznů Vitis vinifera spp. vinifera jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě psů OJ L 44, 22/02/2017, s. 1
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2017/236/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění OJ L 36, 11/02/2017, s. 9
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Směrnice 2017/164/EU, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice 98/24/ES a kterou se mění směrnice 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU OJ L 27, 01/02/2017, s. 115
Rozhodnutí 1/2015 Společného výboru pro zemědělství ze dne 19. listopadu 2015 o změně dodatků 1, 2 a 4 přílohy 4 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2017/169] OJ L 27, 01/02/2017, s. 155
Rozhodnutí 2017/175/EU o stanovení kritérií pro ekoznačku EU pro turistické ubytování (oznámeno pod číslem C(2017) 299) OJ L 28, 02/02/2017, s. 9
Rozhodnutí 2017/206/EU o zastavení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky OJ L 32, 07/02/2017, s. 53
Nařízení 2017/227/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether
OJ L 35, 10/02/2017, s. 6
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Prováděcí rozhodnutí 2017/302/EU, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (oznámeno pod číslem C(2017) 688) OJ L 43, 21/02/2017, s. 231
Prováděcí nařízení 2017/316/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/EU, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 47, 24/02/2017, s. 1
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2017/197/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/1138/EU, pokud jde o některé lhůty pro použití norem centra UN/CEFACT pro výměnu informací o rybolovu (oznámeno pod číslem C(2017) 457) OJ L 31, 02/04/2017, s. 27
Rozhodnutí 2017/265/EU, kterým se vláda Severozápadních teritorií Kanady jako uznaný orgán zařazuje do seznamu uvedeného v článku 3 prováděcího nařízení 2015/1850/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1007/2009/ES o obchodování s produkty z tuleňů (oznámeno pod číslem C(2017) 757) OJ L 39, 16/02/2017, s. 43
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
21. JEDLÉ OLEJE
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2017/337/EU, kterým se mění nařízení 1375/2007/ES o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických OJ L 50, 28/02/2017, s. 42
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2017/256/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1150/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína OJ L 38, 15/02/2017, s. 37

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder